REAS Balears presenta el tercer informe de seguiment de la contractació pública social

30 abr., 2024

Per tercer any consecutiu, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta un informe de seguiment de la contractació pública social a les Illes Balears, en concret sobre contractes reservats per a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i centres d’ocupació especials iniciativa social).

El primer informe , publicat el juliol de 2022, analitzava els contractes reservats del Govern de les Illes Balears en el període del 24/07/2017 al 31/03/2022.

El segon informe , publicat el març de 2023, analitzava els contractes reservats de totes les institucions de les Illes Balears (Govern, consells insulars i ajuntaments) el 2022.

En aquest tercer informe es dóna continuïtat al seguiment de la contractació pública reservada de totes les institucions de les Illes Balears, analitzant les dades del 2023.

REAS Balears fa el seguiment de la contractació pública social i presenta propostes de millora per afavorir l’activitat de les empreses d’inserció que representa.

La finalitat dels contractes reservats és promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social, i estan regulats a la disposició addicional quarta de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, en què sestableix que les comunitats autònomes i entitats locals fixaran percentatges mínims de reserva de contractes.

Aquesta obligació legal es concreta en diferents normes i acords del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Com en els informes anteriors, a més dels resultats més rellevants dels contractes reservats analitzats, s’inclouen propostes de millora en què cal insistir per aprofitar el marc normatiu favorable i avançar en la contractació pública social a favor de l’activitat que desenvolupen les empreses dinserció.

RESULTATS

En el cas del Govern de les Illes Balears, el 2023 s’han adjudicat 19 contractes o lots reservats a programes d’ocupació protegida per un import de 1.197.805 €, fet que representa el 0,21% dels imports adjudicats en tota mena de contractes.


Total
Reservats
% Reservats/ total

Contractes o lots adjudicats
2.754
19
0,69%

Imports adjudicats
581.538.378 €
1.197.805 €
0,21%

L’evolució anual dels contractes reservats adjudicats pel Govern mostra un preocupant decreixement des del 2019 (sense tenir en compte el 2020 atípic de pandèmia):

Un Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 estableix un 10% com a percentatge mínim de reserva per a determinats contractes de serveis i subministraments. El 2024, per primera vegada, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha publicat un informe de seguiment del dit Acord, referit a les obligacions relatives als contractes reservats a centres especials d’ocupació d’iniciativa social ia empreses d’inserció:

Pel que fa al Govern, també analitzem els contractes reservats adjudicats per òrgan de contractació, cosa que permet mostrar el nivell molt desigual d’implantació dels contractes reservats a les seves diferents conselleries i ens del sector públic instrumental.

Si considerem el conjunt d’institucions de les Illes Balears, els contractes reservats del Govern han suposat el 2023 un 37,56% del total dels imports a programes d’ocupació protegida:

En total, el conjunt d’institucions públiques de les Illes Balears han adjudicat 3.189.017 € com a contractes reservats el 2023, amb una reducció del 15,66% en relació amb els 3.781.291 € adjudicats el 2022.

L’informe també analitza els serveis principals que són objecte de la contractació reservada, les entitats adjudicatàries, valorant la participació diferenciada d’empreses d’inserció i de centres especials d’ocupació d’iniciativa social, i també el percentatge de valoració de l’oferta econòmica per determinar si es tenen en compte criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, tal com preveu la normativa.

Finalment, es mostren casos concrets de contractes reservats adjudicats a un preu molt inferior al pressupost base de licitació, una mala pràctica a evitar contrària al principi de la millor relació qualitat-preu com a criteri d’adjudicació.

CONCLUSIONS I PROPOSTES

Conclusions:

Trobem una reducció dels imports adjudicats com a contractes reservats, de més del 15% en relació al 2022, atribuïble en bona part a la disminució dels imports adjudicats per part del Govern.
Celebrem que per primera vegada el Govern faci un informe sobre l’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener del 2022 referit a les obligacions relatives als contractes reservats, on es posa de manifest el baix grau de compliment dels objectius de reserva de contractes per part de les empreses i entitats del sector públic instrumental del Govern.
Es manté la concentració de la major part dels imports reservats adjudicats a pocs objectes contractuals.
Pel que fa a les entitats adjudicatàries, les empreses d‟inserció pràcticament només tenen adjudicacions de contractes reservats per part d‟ajuntaments, sense cap adjudicació per part dels consells insulars i amb un pes residual en les adjudicacions del Govern. I seguim sense saber si hi ha centres especials de treball empresarial que es beneficien de la reserva de contractes, en contra del que preveu la normativa.
Es mantenen les barreres per a la generalització de l‟adjudicació dels contractes sobre la base de la millor relació qualitat-preu, i detectem amb preocupació l‟adjudicació de diversos contractes reservats per un import molt inferior al pressupost base de licitació.

Propostes:

Incorporar als contractes reservats les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, especialment les referides a la inclusió d’itineraris d’inserció sociolaboral a fi del contracte, a la realització de consultes al mercat per determinar-ne la viabilitat ia la planificació de la contractació reservada.
Generalitzar la reserva diferenciada de contractes o lots reservats per a empreses dinserció i per a centres especials docupació diniciativa social atenent a les seves peculiaritats, especialment en relació a les seves obligacions salarials.
Millorar el disseny dels criteris d’adjudicació per afavorir una millor relació qualitat-preu, i evitar baixes temeràries amb adjudicacions per imports molt inferiors al pressupost base de licitació, que no permeten incloure tots els costos d’acord amb el preu de mercat, incloent-hi els costos salarials.
Millorar la formació del personal que intervé en processos de contractació i el seguiment de la contractació pública social mitjançant òrgans participatius.

Més informació:

Informe contractes reservats 2023
Informe contractes reservats 2023 (annex)

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

3 + 15 =