Legislacions

Llistat de Legislacions

Pàgina 1 de 31 2 3

 • Legislació: Acord del Consell de Mallorca de 21 dabril de reserva de mercat per a centres especials d’ocupació d’ iniciativa social i empreses d’inserció

  Any de publicació: 2022

  Àmbit: autonòmic

  Enllaços:

  reserva de mercat per a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i empreses d'inserció

  -

 • Legislació: Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 pel qual sestableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social, laboral i mediambiental en la contractació de lAdministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

  Any de publicació: 2022

  Àmbit: autonòmic

  Enllaços:

  CONSELL DE GOVERN

  -

 • Legislació: Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

  Any de publicació: 2021

  Àmbit: estatal

  Enllaços:

  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

  -

 • Legislació: Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de làmbit tributari i de litigis fiscals.

  Any de publicació: 2020

  Àmbit: estatal

  Enllaços:

  Jefatura del Estado

  Text consolidat

 • Legislació: Contractació de subministrament d’aliments frescos, ecològics de temporada i proximitat i la recepció, emmagatzematge i transport a Escoles Infantils Municipals de Pamplona (2019)

  Any de publicació: 2019

  Àmbit: local

  Enllaços:

  pamplona.es

  -

 • Legislació: Informe 4/2020 de 18 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Canàries sobre el compliment de l’Acord de Govern de 22 de maig de 2019 relatiu als Contractes Reservats a CEEIS, EIS i Programes d’Ocupació Protegida

  Any de publicació: 2019

  Àmbit: autonòmic

  Enllaços:

  Govern de Canàries Informe 4/2020

  -

 • Legislació: Reial decret 6/2018, de 12 de gener, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a la incorporació de criteris ecològics a la contractació pública.

  Any de publicació: 2018

  Àmbit: estatal

  Enllaços:

  contratacionpublicaresponsable.org

  -

 • Legislació: Decret de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i sostenible a centres de la Generalitat. [2018/6099]

  Any de publicació: 2018

  Àmbit: autonòmic

  Enllaços:

  dogv.gva.es

  -

 • Legislació: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

  Any de publicació: 2017

  Àmbit: estatal

  Enllaços:

  contratacionpublicaresponsable.org

  -

 • Legislació: PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (juliol 2017)

  Any de publicació: 2017

  Àmbit: estatal

  Enllaços:

  contratacionpublicaresponsable.org

  -


Pàgina 1 de 31 2 3