Recursos Formatius

Accedeix des d’aquesta nova secció a materials didàctics sobre temàtiques relacionades amb la nostra web, els cursos oferts i altres materials per conèixer més a fons la contractació pública responsable.

ELS CURSOS DE CONTRACTACIONPUBLICARESPONSABLE.ORG

Molt aviat estaran llestos nous materials i cursos.

GUIES EDITADES DES DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

LA FORMACIÓ EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

La contractació pública representa aproximadament el 18,5% del PIB del nostre país. Aquest volum econòmic té una influència importantíssima en les nostres formes de producció i model de desenvolupament. Tal com indica l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovada per Nacions Unides és necessari exercir una Contractació Pública Responsable, incorporant consideracions de tipus social i mediambiental en les compres i contractacions públiques, amb l’objectiu de transformar el nostre model de producció i consum cap a formes més sostenibles i equitatives de desenvolupament.

L’aprovació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es van transposar a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, va establir l’obligatorietat d’incloure aquest tipus de criteris en els processos de compra o contractació pública. Això suposa un desafiament per a les entitats del sector públic, les seves empreses proveïdores i les entitats licitadores.

Garantir la formació i capacitació dels agents públics, socials i empresarials relacionats amb els processos de compra i contractació pública perquè tinguin els coneixements suficients sobre com posar en pràctica una Contractació Pública Responsable, es converteix en un element vital per a poder contribuir als objectius polítics marcats en acords locals, regionals i internacionals per a contribuir a un model de Desenvolupament Sostenible.

QUÈ ÉS LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE?

ESS Talks: La Contratación Pública Responsable, con Javier Mendoza

Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: Oportunidades y retos actuales

Vídeo de la jornada íntegra celebrada el 14 de diciembre de 2021, organizada por REAS RdR. Tota la info, en aquest enllaç.

BIBLIOGRAFIA

  • Incorporación de cláusulas de igualdad en contratos, subvenciones y convenios públicos. Isabel Alonso Cuervo y Ángeles González González. Instituto Andaluz de la Mujer, 2013.

  • Cláusulas sociales y contratación pública en Navarra. Comisiones Obreras. 2016.

  • Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal. Ayuntamiento de Madrid. 2016.

  • Consideraciones sociales y ambientales (y otras novedades) en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Javier Mendoza, Cándido Román Cervantes, Montserrat Hernández López. Gobierno de Canarias, 2018.

  • Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratos públicos. María M. Pardo López i Alfonso Sánchez García directores. Thomson Reuters Aranzadi, 2020.

Accedeix als recursos, les accions formatives i els serveis d’assessoria que duen a terme les nostres xarxes als seus territoris i altres entitats de l’Economia Social i Solidària expertes en compra pública i consum responsable


COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLES

LA INFORMACIÓ MÉS COMPLETA SOBRE ECONOMIA SOLIDÀRIA EN:

economiasolidaria.org

Contacte

Escriu-nos mitjançant aquest formulari per consultar els dubtes sobre cursos i altres eines de formació, així com per suggerir-nos nous materials.

Tots els camps són obligatoris.

Privacitat

8 + 9 =