Clàusules

Llistat de Clàusules

Pren nota, copia i enganxa la/les clàusula/es que necessitis per al teu document

 • Formació en matèria ambiental

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Formació En Matèria Ambiental

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2020

  L\'empresa adjudicatària del servei de neteja haurà de presentar un manual de bones pràctiques ambientals en el termini de tres mesos des de l\'inici de l\'execució del contracte, així com garantir:


  • Formació ambiental dels empleats.


  • Utilització de materials i productes en l\'execució del servei amb un baix impacte ambiental, i que no siguin nocius per al medi ambient

 • Formació en matèria mediambiental

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Formació En Matèria Ambiental

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2020

  L\'empresa garantirà la formació ambiental de tot el personal destinat al contracte en temes de gestió de residus (minimització, recollida selectiva i tractament), ús eficient de l\'aigua, l\'energia, informació sobre els productes utilitzats i sobre la mobilitat sostenible.

 • Certificat gestió ambiental

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Procediment De Gestió Ambiental

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2021

  És obligatòria el compliment de la condició especial de:


  - Estar en possessió dun certificat acreditatiu de gestió mediambiental que acreditin: la reducció de les emissions de gasos d‟efecte hivernacle, el foment de l‟ús de les energies renovables o la promoció del reciclatge de productes il‟ús d‟envasos reutilitzables, expedida per organisme acreditat que shaurà de remetre dins del termini dexecució del contracte.

 • Vehicles amb menor emissió CO2

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Reducció Del Nivell D´emissió De Gasos D´efecte Hivernacle

  Tipus de criteri: Criteris D'adjudicació

  Any: 2018

  Puntuació màxima 10 punts - L\'oferta de vehicles amb menys emissió de CO2 obtindrà la màxima puntuació.

 • Mesures reducció d’emissions

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Generació I Gestió De Residus, Reducció Del Nivell D´emissió De Gasos D´efecte Hivernacle

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any:

  Els mitjans i recursos a utilitzar a les reunions i/o presentacions que s\'organitzin seran coherents amb les polítiques de mitigació d\'emissions de GEH. Això implica, per exemple, la no distribució d\'elements d\'un sol ús a les taules de treball, la recollida selectiva dels residus generats si n\'hi hagués, etc.

 • Ús racional de recursos

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: ús De Mesures D´estalvi I Eficiència Energètica

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2020

  La contractista donarà les instruccions pertinents al seu personal perquè utilitzi degudament l\'aigua, l\'enllumenat i l\'energia elèctrica, amb vista a vetllar per un ús racional dels mateixos i evitar consums innecessaris o abusius. Dites


  instruccions es trobaran recollides als protocols que haurà de facilitar al seu personal. En particular:


  - Únicament es consumirà l\'aigua necessària per a les tasques a desenvolupar, dacord amb el protocol de neteja.


  - Mai deixar l\'aixeta oberta.


  - Mai fer servir el wc com a paperera.


  - En cas de detectar fuites d\'aigua o qualsevol tipus d\'avaria a les instal·lacions, comunicar al responsable del local el més aviat possible.


  - Organitzar les tasques de neteja per zones i apagar els llums una vegada finalitzades les tasques de neteja de la zona esmentada.


  Així mateix, es compromet a col·laborar en el compliment de les mesures d‟eficiència energètica que s‟adoptin, tals com a apagat d‟equips multifuncionals, impressores, ordinadors, etc.

 • Certificat Passivhaus

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: ús De Mesures D´estalvi I Eficiència Energètica

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2017

  A la finalització de l\'obra, s\'haurà de lliurar Certificat Passivhaus Classic o, en cas que l\'obra no hagi finalitzat, certificat per part d\'un certificador oficial Passivhaus on acrediti l\'anàlisi del projecte, amb valoració favorable, amb vista a una futura certificació Passivhaus.

 • Eficiència energètica de les solucions constructives

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: ús De Mesures D´estalvi I Eficiència Energètica

  Tipus de criteri: Criteris D'adjudicació

  Any: 2017

  Es valorarà amb un màxim de 5 punts el document tècnic raonat de proposta, valoració i implementació de mesures que garanteixin el compliment en matèria d\'eficiència energètica de les solucions constructives i tècniques contemplades en el projecte.

 • Producció ecològica

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Producció Ecològica

  Tipus de criteri: Criteris D'adjudicació

  Any: 2018

  S\'avaluarà que els productes per a lexecució de la prestació estiguin adequadament envasats i dotats de l\'Etiqueta Ecològica Europea (ECOLABEL), certificació ecològica que es concedeix a tots els productes i serveis i que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

 • Minimització del consum de productes auxiliars

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Minimització Del Consum De Productes Auxiliars

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2021

  S\'estableix com a condició especial d\'execució que les empreses hauran de minimitzar el consum de recursos naturals com a primeres matèries, combustibles i aigua.