Clàusules

Llistat de Clàusules

Pren nota, copia i enganxa la/les clàusula/es que necessitis per al teu document

 • Desempate con criterios de género

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Equitat I Igualtat De Gènere

  Tipus de criteri:

  Any: 2018

  En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, tendrán preferencia de adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas o entidades que en el momento de acreditar su solvencia técnica:

  - Cuenten con una certificación como “Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” expedida por un organismo público.

  -  Hayan diseñado y aplicado un Plan de Igualdad.

  - Acrediten la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

  - Cumplan las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

 • Favorecimiento de la participación y conciliación

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Equitat I Igualtat De Gènere

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2021

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP, el presente contrato persigue favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, la empresa adjudicataria deberá realizar, como mínimo, una acción al año de sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación, debiendo participar al menos, los miembros del equipo de trabajo adscritos a la ejecución del contrato.


  A este respecto, en la primera reunión de seguimiento del contrato, el adjudicatario deberá presentar al responsable del contrato la planificación y el contenido de las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la ejecución del mismo, y posteriormente, cuando sea requerido al efecto por la Administración, justificante de cumplimiento de dichas acciones formativas.

 • Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Equitat I Igualtat De Gènere

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2018

  En tot cas i sempre que siguin necessàries noves contractacions, substitucions i/o es produeixin baixes, l\'empresa adjudicatària es compromet a contractar dones i en funció del nombre de contractacions aquestes es realitzaran en un percentatge superior, almenys en cinc punts al percentatge mitjà assenyalat a l\'últim trimestre per al sector de l\'activitat concret per l\'enquesta de població activa de l\'INE


  L\'empresa ha de garantir la igualtat de retribucions per la mateixa categoria professional.


  L\'empresa adjudicatària garantirà l\'adopció de mesures per prevenir, controlar i eradicar l\'assetjament sexual, per raó de sexe o orientació sexual i la no exhibició de les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, o com a mers objectes sexuals , que evitin els estereotips sexistes i que potenciïn la diversificació sexual, de rols i d\'identitats de gènere.

 • Col·lectius amb dificultats d’accés

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Inserció Sociolaboral

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2021

  La persona adjudicatària haurà de fer servir a la plantilla que executi el contracte, almenys, un 30 % de persones compreses en els col·lectius amb dificultats d\'accés al mercat laboral. Aquesta obligació es pot substituir mitjançant el compromís de subcontractació amb un Centre Especial dOcupació d\'Iniciativa Social o Empresa d\'Inserció que empri per a lexecució del contracte un nombre de persones equivalent al percentatge abans esmentat.

 • Inclusió social

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Inserció Sociolaboral

  Tipus de criteri: Criteris D'adjudicació

  Any: 2017

  Es valorarà amb un punt cada contractació per part de lempresa de persones en situació dexclusió social, bé per ser receptors de la Renda d\'inclusió social o per dur-se a terme a través de centres dinserció legalment reconeguts.

 • Noves contractacions

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, Inserció Sociolaboral

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any: 2021

  Les noves contractacions que resultin necessàries per a l\'execució del contracte, així com la cobertura de les baixes i, en general, les substitucions que calguin, almenys un 10% s\'efectuaran entre persones aturades de col·lectius amb dificultat d\'accés al mercat laboral, sempre que ho permetin les circumstàncies del contracte i les condicions del mercat laboral (l\'impediment, si escau, s\'haurà de justificar i acreditar).


  Es consideren col·lectius amb dificultats d\'accés al mercat laboral els següents:


  a) Persones perceptores de renda mínima dinserció social.


  b) Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial reconeguda igual o superior al 33%.


  c) Dones víctimes de violència de gènere.


  d) Persones aturades de llarga durada, en atur per un període superior a 12 mesos en els darrers 24.


  e) Joves més grans de setze anys i menors de trenta que hagin estat tutelats per l\'Administració pública.


  f) Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns addictius que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.


  Les persones esmentades hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser incorporades a la plantilla que execute el contracte, en iguals condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial od\'empresa que la resta del personal de la plantilla.


  Per justificar el compliment d\'aquesta condició especial, l\'adjudicatari haurà d\'aportar, en els primers quinze dies des del començament del contracte, còpia de l\'alta a la Seguretat Social i del contracte de treball i còpia dels TC1 i TC2 del mes immediatament anterior al començament del contracte, i, en els quinze dies posteriors a la finalització del contracte, còpia dels TC1 i TC2 corresponents a tota la durada del contracte i informe de vida laboral de les persones contractades.

 • No tributació en paradisos fiscals

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, No Tributació En Paradís Fiscal

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any:

  El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d\'equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents del present contracte públic seran íntegrament declarats i tributats conforme a la legislació fiscal vigent, prohibint-se expressament la utilització de domicilis i la seva consegüent tributació en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l\'OCDE, bé sigui directament oa través d\'empreses filials. L\'incompliment del que estableix aquesta clàusula és causa de resolució del contracte.

 • Evitar l’evasió fiscal

  Àmbit:

  Temàtica: Clàusules Socials, No Tributació En Paradís Fiscal

  Tipus de criteri: Condicions D'execució

  Any:

  S\'estableix com a condició especial d\'execució que l\'empresa adjudicatària s\'haurà de comprometre a evitar l\'evasió i l\'elusió fiscal en el marc de la prestació contractual, així com garantir la tributació correcta de les rendes derivades del present contracte.

 • Productes de neteja

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Ecoetiquetat

  Tipus de criteri: Criteri De Solvència Tècnica/econòmica

  Any: 2020

  Els 4 productes de neteja d\'ús més habitual (netejador multiús, fregaterres, netejavidres i netejador de superfícies ceràmiques) compliran amb els requisits d\'alguna ecoetiqueta Tipus I, com l\'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el Cigne Nòrdic, o equivalent quant a la presència de compostos químics a la formulació del producte.

 • Productes amb ecoetiquetes

  Àmbit: Clàusules Ambientals

  Temàtica: Ecoetiquetat

  Tipus de criteri: Criteris D'adjudicació

  Any: 2020

  Es valorarà que els productes compleixin els criteris d\'alguna ecoetiqueta Tipus I com l\'Àngel Blau, Cigne Nòrdic, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent quant a la presència de compostos químics en la formulació del producte.