Article sobre la nova reserva de contractes públics a empreses de l’Economia Social

16 gen., 2023

La nova reserva de contractes públics de serveis socials, culturals i sanitaris a Espanya a cooperatives de treball associat, societats laborals i associacions

Autoria: David Comet Herrera, integrant del grup de treball de contractació pública responsable de REAS Red de Redes

Resum: Les actuals normatives europea i espanyola reguladores dels procediments de contractació pública han ampliat la possibilitat de reservar la gestió de determinats serveis públics, de caràcter cultural, social i sanitari, a entitats sense ànim de lucre o amb estructures més democràtiques i distributives, anant més enllà de la reserva existent en legislacions anteriors dirigida a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació. A través de l’anàlisi jurídica de la normativa estatal reguladora de diversos tipus d’entitats d’Economia Social, en concret de cooperatives de treball, societats laborals i associacions, aquest estudi demostra que els requisits exigits als licitadors que desitgin concursar en els contractes reservats a través de la Disposició Addicional 48a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, són complerts per aquestes i, per consegüent, hauria de facilitar-se la seva participació en aquesta mena de processos.

Lloc de publicació: CIRIEC- España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Nº 106/2022, pp.5-30

ISSN: 0213-8093

Enllaç a l’article

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

2 + 7 =