Cheap Zolpidem Tartrate 10 Mg Buy Cheap Zolpidem Online Ambien Pills To Buy Buy Ambien Online Paypal Cheap Zolpidem Uk Zolpidem 10Mg Online

Reas Balears presenta l’Informe de Seguiment de la Contratació Pública Social del Govern de les Illes Balears

5 jul., 2022

Arran de la publicació en el portal de transparència del Govern de les Illes Balears de tota l’activitat de contractació de la comunitat autònoma entre el 24/07/2017 i el 31/03/2022[1], la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REES Balears) ha fet seguiment de la contractació pública social, en concret dels contractes reservats adjudicats a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i centres especials d’ús d’iniciativa social).

La llei 9/2017 de contractes del sector públic estableix que les administracions fixaran percentatges mínims de reserva de contractes a centres especials d’ús d’iniciativa social i empreses d’inserció, a fi d’afavorir l’accés a l’ocupació de persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social.

I a les Illes Balears, l’Acord del Consell de Govern del 29 d’abril de 2016 per a la inclusió de clàusules socials en la contractació va fixar un percentatge de reserva del 3%. Posteriorment, un nou Acord del Consell de Govern del 3 de gener de 2022 va modificar aquest percentatge al 10%, però només en relació a determinades categories de contractes recollides en un annex.

A través de l’anàlisi dels contractes reservats adjudicats, i en funció dels resultats obtinguts, REES Balears proposa millores per a afavorir la contractació pública social a través de contractes reservats per a les empreses d’inserció a les quals representa.

Els resultats més rellevants dels contractes reservats del Govern són:

 • En el període juliol 2017 – març de 2022, el Govern de les Illes Balears ha adjudicat 77 contractes o lots reservats, el 0,48% de la totalitat dels contractes adjudicats, per un import de 6.133.303 €, el 0,21% de la totalitat dels imports adjudicats en tot tipus de contractes.
 • En relació a l’objectiu del 3% de contractes reservats fixat en l’acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, s’ha aconseguit un percentatge del 7,1%.
 • L’evolució anual en el número i imports adjudicats com a contractes o lots reservats segueix una tendència positiva entre 2018 i 2019, cau en 2020 a causa de la pandèmia, i no s’acaba de recuperar en 2021 als nivells anteriors a la pandèmia.
 • S’han analitzat els serveis i subministraments adjudicats com a contractes o lots reservats, ja que la seva identificació en funció de les activitats econòmiques que desenvolupen els programes d’ocupació protegida és fonamental per a garantir el seu èxit.
 • Quant als òrgans de contractació, hi ha un nivell molt desigual en la implantació dels contractes reservats en les diferents conselleries i organismes del Govern.
 • Pel que fa a les entitats adjudicatàries dels contractes reservats, no hi ha hagut cap adjudicació a empreses d’inserció i no tots els centres especials d’ocupació adjudicataris eren d’iniciativa social (no lucratius), tal com és preceptiu.
 • En relació als criteris d’adjudicació, a pesar que la normativa estableix que s’han de basar en la millor relació qualitat-preu, l’oferta econòmica continua sent el principal criteri d’adjudicació, amb una valoració mitjana de l’oferta econòmica del 85%.

En funció dels resultats obtinguts, REES Balears proposa millores per a afavorir la contractació pública social a través dels contractes reservats:

 • En relació als objectius de reserva de contractes, és més adequat que el percentatge de reserva es refereixi a objectes contractuals més alineats amb les activitats econòmiques de les empreses d’inserció i els centres especials d’ús d’iniciativa social, tal com contempla el nou Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022.
 • Les polítiques en favor de la contractació pública social no es poden basar, només, en el desenvolupament normatiu. Es requereix un esforç proactiu que inclogui: planificació de la contractació pública social, consultes preliminars de mercat, formació i sensibilització del personal, elaboració de procediments, instruccions internes i models de plecs…
 • Generalitzar les reserves diferenciades per a centres especials d’ús d’iniciativa social i per a empreses d’inserció atenent les seves característiques i regulació específica, tal com preveu l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022.
 • Comprovar en el procediment d’adjudicació que les empreses licitadores compleixin els requisits per a accedir a contractes reservats i estiguin inscrites en els registres corresponents, tal com preveu l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022.
 • Dissenyar criteris d’adjudicació que millorin la valoració dels aspectes de qualitat, per aconseguir una millor relació qualitat-preu.
 • Constituir la Comissió d’assessorament i seguiment de clàusules socials i mediambientals prevista en l’article catorzè de l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022.

[1] https://www.caib.es/sites/transparencia/es/activitat_contractual/

Últimas noticias publicadas:

Más info?

Toda la información sobre Contratación Pública Responsable y la Economía Solidaria en nuestro boletín mensual.

U

BUSCA

Utiliza el buscador para encontrar el texto que más se adapta a tus necesidades.

i

COPIA

Coge la parte que te interese incluir en el documento que preparas.

Z

PEGA

Adáptalo a tu documento y facilita una contratación pública más responsable.

CONTACTO

Puedes hacernos llegar tus comentarios así como cláusulas, legislaciones, guías o noticias relacionadas con la Contratación Pública Responsable.

Todos los campos son obligatorios.

New Field

9 + 4 =